Etik Kurallar | Code of Ethics

Etik Kurallarımız, Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Etik Kuralları çerçevesinde hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanımız

TÜSMOD, Dernek Tüzüğünün 2., 3., 4. ve 5. Maddelerinde belirtilen “Derneğin Amacı”, “Derneğin Faaliyet Alanı”, “Derneğin Çalışma Konuları”, “Derneğin Çalışma Biçimleri” gerekliliklerine uygun olarak çalışır.

TÜSMOD çalışmalarını; “Mesleki Temel İlkeler”, “Mesleki Etik Kurallar”, “Kurumsal Yönetim İlkeleri”, “Rekabet Kanunu Uyum Taahhütnamesi”, “Kişisel Verilerin Korunması” ve “Birleşmiş Milletler Küresel Hedefleri Uyum Taahhütnamesi” çerçevesinde yürütür.

Bilgi Verme ve Şeffaflık Sorumluluğu (Responsibility for Information and Transparency)

Meslektaşlarımız, yöneticilerinin şirket işlerinden ve şirketteki görevlerinden ötürü yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymeleri, derneklere üye olma hakkını yitirmeleri, kurumumuzun Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/i Maddesi Çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Liste dâhiline alınması halinde Dernek Yönetim Kurulu’nu bu hususta anında yazılı olarak bilgilendirirler.

Birbirimize Güven ve Saygı (Trust and Respect For Each Other)

TÜSMOD yönetim organları, komiteleri ve çalışma gruplarındaki çalışmalarımızı karşılıklı güven ve farklı görüşlere saygı ile yürütürüz. Karar ve önerilerimiz uyumlu bir çalışma sonucunda ulaşılmış ortak aklı yansıtır.

Tüm iletişimlerimizde birbirimize saygı ile hareket ederiz, birbirimizin işine, fikrine ve zamanına kıymet veririz.

İletişimim sorumluluğumuzu zamanında, açık ve doğrulukla yerine getiririz. Açık ve doğru geri bildirimleri iyi karşılar, saygı gösterir ve dürüstçe yanıtlarız.

Açık ve doğru geri bildirimleri iyi karşılar, saygı gösterir ve dürüstçe yanıtlarız.

Başkalarına Saygı, Kesin Dürüstlük ve Açıklık (Respect for Others, Absolute Honesty and Openness)

Tüm dış paydaşlarımıza karşı açık ve dürüst davranırız. Yaş, cinsiyet, dil, ırk, inanç, siyasi düşünce ayrımcılığı yapmayız. Çeşitliliği ve çoğulculuğu benimseriz. Düşünce özgürlüğüne inanırız ve destekleriz. Derneğe katılımlarda ve dernek faaliyetlerimiz ile hizmetlerimizden faydalandırmada bu çeşitliliği ve çoğulculuğu sağlamaya çaba gösterir, hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşların ve toplumsal çevrelerin faydasını gözetir biçimde hareket ederiz. Tüm faaliyetlerimizde şeffaflığı, adilliği, sorumluluğu ve hesap verebilirliği temel ilkeler olarak benimseriz.

Hukuka Saygı ve Yasalara Uyumluluk (Respect for Law and Compliance with Laws)

Başta insan hakları olmak üzere evrensel beyannameleri kendimize rehber edinir ve tüm faaliyetlerimizde yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. Dernek kararlarını oluştururken ilgili tüm yasal düzenlemeleri göz önüne alarak ve gerektiğinde konu hakkında uzmanlara danışarak karar veririz.


Tüm kurum faaliyetlerimizde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.
Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Tabi bulunduğumuz Dernekler Kanunu çerçevesinde, tüm kayıtlarımızı ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak tutar, arşivler ve açıkça paylaşırız. İlgili işlemi veya olayın gerçeğini doğru şekilde yansıtacak iş kayıtları oluştururuz.

Dernek faaliyetleri için sözleşmeler dâhil, yalnızca imzalama yetkimiz olan ve doğru ve gerçeğe uygun olduğuna inandığımız dokümanları imzalarız.

Üst Seviyede Sahiplenme ve Örnek Davranışlar Sergileme (High Ownership and Exemplary Behaviors)

TÜSMOD Satınalma ve Tedarik Yönetimi Mesleğini Türkiye’de ve Uluslararası alanda temsil eden üst kurumu olarak; dernek yönetim organları ve meslektaşlarımız ile tüm dernek faaliyetlerimizde etik ve itibar yönetimini, içinde bulunduğumuz topluma olumlu örnek oluşturabilecek seviyede sahiplenir ve sergileriz.
Bu anlayışımızı ve kimliğimizi olumsuz etkileyecek fiil ve davranışlardan dikkatle kaçınırız.

Gizliliğe Saygı ve Kişisel Bilgileri Koruma (Respecting Privacy and Protecting Personal Information)

Meslektaşlarımız ve bizimle iletişime geçen özel ve tüzel şahıslara karşı, kendi gizlilik tercihlerine ilişkin seçenekler sunar ve bu tercihlerine saygı gösteririz. İnternet sayfamızda “Kişisel Verilerin Koruması” sayfasında belirtildiği üzere bu konuya azami özen göstermekteyiz.

Varlıklarımızın Akılcı Şekilde Kullanımı (Rational Use of Our Assets)

Zaman da dahil olmak üzere tüm dernek varlıklarını planlı ve etkin biçimde kullanmaya özen gösteririz.

Dernek varlıklarını sadece dernek faaliyetleri için kullanırız. Dernek varlık, sistem ve iletişim araçlarını başkalarının saldırgan bulabileceği içeriği oluşturmak, depolamak veya yaymak için kullanmayız.

Virüs bulaştırma veya bilgi güvenliğimizi ihlal etme de dâhil olmak üzere kayıp veya zarara neden olabilecek tüm kullanımlardan kaçınırız.

Çıkar Çatışmalarından Kaçınma (Avoiding Conflicts of Interest)

Dernekle ilgili tüm faaliyetlerimizde ve katılımlarımızda öncelikle derneğin çıkarına en uygun kararları alarak çalışır ve katkıda bulunuruz.

Potansiyel bir çıkar çatışması olarak algılanabilecek her durumu Dernek Yönetim Kurulu ile paylaşırız. Kendimizin veya aile bireylerimizin çıkarlarının dernek ile çatışma ihtimali olan durumları bilinçli ve özenli bir şekilde önlemeye çalışırız.

Asıl veya yedek olarak dernek organlarında yer alan üyeler derneğin kendisi için veya dernek adına faaliyetlerden gelir elde edici çalışmalarda bulunamazlar.

Meslektaşlarımız, derneğe veya dernek organlarına üyeliklerini, Satınalma ve Tedarik Yönetimi alanında kendi işlerinin tanıtılması, pazarlanması veya satışında bir araç veya destekleyici unsur olarak kullanamazlar.

Dernek de aynı şekilde, üyelerinin asıl faaliyetlerini bu manada ön plana çıkaran tanıtımlarda bulunamaz veya referans olamaz.

Bağışlar (Donations)

Derneğimiz için bağışları sadece dernek faaliyetlerimiz için ve Dernekler Kanununa ve dernek tüzüğümüze uygun olarak ve Yönetim Kurulu onayıyla kabul ederiz.

Temsil Aktiviteleri, Hediye, Rüşvet (Representation Activities, Gift, Bribery)

Temsil aktivitelerini (kutlama, ziyafet, ağırlama) yalnızca yasalara, tüzüğümüzde yer alan faaliyetlerimize ve etik kurallarımıza uygun olduğunda sunar veya kabul ederiz.
Dernek faaliyetleri için herhangi bir işi almak veya bir iş kararını etkilemek için hiçbir yerde hiçbir şekilde hediye, rüşvet veya komisyon teklif etmeyiz veya vermeyiz.

Çevremizle ve Medya ile Dürüst İlişki ve İletişim (Honest Relationship and Communication with Our Environment and Media)

İş ve sosyal çevremizde derneğimizi tanıtmaya ve bilinirliğini artırmaya çalışırız.

İş ve sosyal çevremizden veya medyadan gelen tüm talep ve istekleri Dernek Yönetim Kurulu’na ve ilgili dernek organlarına yönlendiririz.

Derneğimiz nam ve hesabına kamuya yapılan tüm açıklamaların tam, doğru, anlaşılabilir ve zamanında olmasına; dikkat ederiz.

Tüm iletişimlerimizde üçüncü şahıs ve kurumların kişilik ve ticari haklarını ihlal etmemeye özen gösteririz.

Derneğimiz adına tüm beyan ve temsiller sadece Başkan ve Başkan Yardımcısı ile dernek organları tarafından veya o konuda önceden yazılı olarak yetkilendirilmiş meslektaşlarımız ve/veya kurumlar tarafından yapılır.

Kendi kurum ve işlerimizde, organizasyonlarımızda, internet üzerinden kullanıcı forumları, bloglar, sohbet odaları dâhil herhangi bir kişisel iletişimimizde veya sosyal medyada veya medyaya açıklama ve röportajlarda veya makale, görüş benzeri yazı ve yayımlarda dernek Yönetim Kurulundan o konuda özel bir görev, iletişim veya paylaşım yetkisi verilmedikçe dernek adına konuşuyormuş veya dernek nam ve hesabına hareket ediyormuş izlenimi vermeyiz.

Kişisel sosyal ve politik görüşlerimizin ve faaliyetlerimizin derneğinkiler gibi algılanmasına veya görünmesine engel olacak biçimde davranırız. Derneği temsilen konuşurken, kendi kişisel görüşlerimizi değil derneğin görüşlerini ifade ederiz. Kendi kişisel görüşlerimizi ifade ederken, bunun dernek görüşü değil, kişisel görüşümüz olduğunu vurgularız.

Toplumsal Sorumluluk ve Gönüllülük (Social Responsibility and Volunteering)

Tüm dernek faaliyetlerimizde toplum faydasını gözeterek hareket ederiz.

Seçtiğimiz hayır işlerine, sosyal gruplara katılmaları için başkalarına baskı yapmayız. Derneğin, yöneticisi yada destekçisi olduğumuz bir hayır işi veya başka bir organizasyona ilişkin karar toplantısına, katılmayız. Konu ile ilgili bilgi ve değerlendirmemizi ilgili karar organına sunar, karar mekanizmalarının tarafsız çalışma ortamını etkilemekten kaçınırız.

Çevreye Duyarlılık (Environmental Awareness)

Dernek faaliyetlerimiz ile ilgili olsun veya olmasın doğanın ve kültürel dokunun zarar görmemesine özen gösterir ve koruruz. Sürdürülebilirlik politikalarını tüm idare ve üretim süreçlerimizde etkin bir biçimde uygular, çevreye zarar vermeyen önleyici yaklaşımları destekleriz. Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için çaba gösterir ve bu yöndeki çabalara destek veririz.

Saygılarımızla,

TÜSMOD Yönetim Kurulu

 

CALL ME
+
Call me!
Choose your language »