Bölüm.2 : Üyelik İşlemleri

Bölüm.2 – Üyelik İşlemleri

 1. Üye Olma Hakkı

7.1.      Her türlü üyelik için ortak koşul Türkiye’de satınalma ve tedarik yönetimi prensiplerinin korunması uygulanması alanındaki çalışmalara destek olacak niteliklere sahip olmaktır.

7.2.      Gerçek ve tüzel kişiler (STK’lar dahil) derneğe üye olabilir. Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

7.3.      Gerçek kişi üyelik şartları

 • Fiili ehliyete sahip olmak,
 • Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında kalan nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak,
 • Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile, gerekli ise Dernekler Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almış olmak,
 • Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
 • Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/i Maddesi Çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Liste dâhilinde bulunmamak,
 • En az iki Dernek üyesince dernek üyeliğine önerilmiş olmak,

7.4.      Tüzel kişi üyelik şartları

 • Türk yasalarına göre kurulmuş olmak,
 • Dernekler Kanunu’nun hükümlerine göre derneklere üye olmak hakkından mahrum olmamak,
 • Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler tarafından derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunmak,
 • Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/i Maddesi Çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Liste dâhilinde bulunmamak,
 • Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, madde 8.1.4 ye konu temsilciler oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili tüzel kişilikçe yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

 

 1. Üyelik Türleri

Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

8.1.     Asıl Üye:

8.1.1.   Asıl üye dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir.

8.1.2.   Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılarına katılmak, Dernek tüzüğüne uymak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

8.1.3.   Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.

8.1.4.   Her tüzel kişi için bu kurum hesabına faaliyet gösteren bir (1) gerçek kişi Derneğin faaliyetlerinden faydalanabilir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi tarafından yetkilendirilmiş “temsilci bireysel üye” ünvanı ile şirketini temsil ve genel kurulda oy kullanma hakkını haizdir.

8.1.5.   Tüzel kişiler üye oldukları andan itibaren derneğin faaliyetlerinde ve internet sitesinde kurum logoları ile yer alma hakkına sahiptirler.

8.1.6.   Aynı dönem içinde, tüzel kişi temsilcilerinden sadece bir üye yönetim ve denetim kurullarında yer alabilir.

8.1.7.   Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

8.2.     Onursal Üye

8.2.1.   Türkiye’de satınalma ve tedarik yönetimine ilişkin girişim ve çalışmalara, Dernek amaç ve hizmet konularına belirli ve önemli büyük katkıları olan ya da olabilecek gerçek kişiler arasından ve Yönetim Kurulu onayı ile seçilen onursal nitelikteki üyelerdir.

8.2.2. Onursal üyeler, organlara seçilme hakkına sahip olmayıp, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler.

8.2.3.   Onursal üyelerin oy hakları bulunmamaktadır.

8.3. Aday Üye

8.3.1.   Bu tüzükteki 8.1 ve 8.2 şartlarına uymayan gerçek ve tüzel kişiler ancak aday üye olabilirler.

8.3.2. Aday üyelik başvurusundan itibaren üç yıllık sürede sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getiren ve üyelikten çıkartılmayan aday üyeler, yönetim kurulu kararı ile 7. Ve 8.1. maddeye göre asıl üyelik hakkı kazanabilirler.

 

 1. Üyelik İşlemleri

Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.

9.1.     Üyeliğe Giriş

9.1.1. Asıl Üyeliğe Giriş

9.1.1.1. Gerçek Asıl Üyeler

 • Dernek üyesi olmak isteyen gerçek kişiler, Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, üyelik komitesinin öneri ve araştırmaları ile “Üyelik başvuru” formunu doldurup, Nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Dernek Başkanlığı’na sunarlar.
 • Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir,
 • Yönetim kurulu gerekli gördüğünde son 15 gün içinde alınmış sabıka kaydını talep edebilir.
 • Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defteri”ne kimliği işlenir ve “Üye Kimlik Belgesi” verilir.
 • Giriş Ödentisi ödenir. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz.

9.1.1.2. Tüzel Asıl Üyeler

 • Tüzel kişilerin Dernek üyesi olması durumunda, tüzel kişinin Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az üç dernek üyesince de imzalanmış “Üyelik başvuru” formu doldurulup, tüzel kişinin Derneğe üye olmak istediğine dair Yönetim Kurulu/ ortaklar kurulu kararı fotokopisi veya yetki belgesi ile birlikte yetkili kişinin yazısı, imza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, temsilcinin Nüfus Suretleri yönetim kuruluna sunulur.
 • Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirir,
 • Yönetim kurulu gerekli gördüğünde son 1 ay içinde alınmış vergi borcu yoktur yazısını talep edebilir.
 • Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Dernek Üye Defteri”ne işlenir.
 • Giriş Ödentisi ödenir. Bu ödemeler yapılmadığı sürece Dernek üyeliği kazanılamaz.

9.1.2.  Onursal Asıl Üyeliğe Giriş

 • Derneğin amaçlarının gerçekleşmesinde önemli katkıları bulunan kişilerin başvurusu veya önerilmesi halinde Yönetim Kurulu adı geçen niteliklerin olup olmadığına dair bir araştırma yaparak, en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, başvuru sahibine yazı ile bildirir.

9.2.     Üyelikten Ayrılma

9.2.1.   Dernek üyeliği gerçek kişiler açısından ölümle ve tüzek kişiler açısından tüzel kişiliğin son bulması ile veya üyelik için kanunda ve tüzükte aranan niteliklerin sonradan kaybedilmesi ile kendiliğinden sona erer. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

9.2.2.   Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

9.2.3.   Dernekten çıkan üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

9.3.     Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir:

9.3.1.   Mazeretsiz olarak üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına katılmamak, verilen görevleri yapmamak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek,

9.3.2.   Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Tüzük hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,

9.3.3.   Yetkili olmadığı halde Dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup, Derneği borç ve yükümlülük altına sokmak,

9.3.4.   Derneğin amacının gerçekleşmesini zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunmak,

9.3.5.   Yazılı uyarılara rağmen ödenti yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle Genel Kurula katılma hakkını kaybetmek.

9.3.6.   Derneğin onuru ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak.

Yukarıda sayılan hallerden birinin tespiti halinde üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Üyelikten çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinirler ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

CALL ME
+
Call me!
Choose your language »